Euchre Farm House

Location: Tuki Tuki

Year: 2023